Невiдома iсторiя

Iмператор у клобуцi

Невже великий князь замiсть корони вiддав перевагу монашеському хресту?..

Багато рокiв увага iсторикiв i широкої громадськостi прикута до царського дому Романових, особливо до долi останнього росiйського iмператора Миколи II та великої княжни Анастасiї. Натомiсть постать великого князя Михайла Олександровича лишається у тiнi. Можливо, так сталося недарма…

Тимур Литовченко

Окрiм трiумвiрату таких потужних православних церков, як УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП, в Українi зареєстрованi та цiлком офiцiйно працюють також iншi церкви. Серед них Православна церква Божої Матерi, що веде “родовiд” вiд Iстиної православної катакомбної церкви, що на противагу офiцiйнiй Росiйськiй православнiй церквi була створена на Соловецьких островах засланими туди радянською владою священнослужителями — а їх у 20-30-тi роки ХХ ст. там побувало аж 300 тис.! Справдi, такого “собору” святих отцiв свiтова iсторiя не знала.

Зважаючи на це, церква Божої Матерi придiляє найпильнiшу увагу “соловецькому” вiдтинку iсторiї, вважаючи його “другою Голгофою”, на якiй засланi священнослужителi вчинили духовний подвиг, претерпiвши “розп'яття” за весь народ Святої Русi. Саме систематизуючи вiдомостi про соловецьких засланцiв, служителi цiєї церкви наштовхнулися на вельми цiкаву iсторiю.

Серафим, але не той?!

З-помiж iнших служителiв Бога, якi пройшли через пекло соловецьких тортур, видiляється така яскрава особистiсть, як старець Серафим Поздєєв, виходець з удмуртського села Дебеси, що неподалiк Пермi. В цiлому старець Серафим провiв у таборах 40 рокiв, у рiзнi часи дiставши вiд радянської влади два чималi термiни вiдсидки, але обидва рази виходив по амнiстiї. Це був своєрiдний “патрiарх Соловецький”, i поневiрянь, яких вiн натерпiвся у тих таборах, вистачає принаймнi на великомученицький венець.

Але коли предтавники церкви Божої Матерi вирiшили вiдвiдати батькiвщину старця i продемонстрували його фотографiю старожилам Дебесiв, свого односельця Серафима Поздєєва вони чомусь не упiзнали. Той Серафим, котрого вони пам'ятали, був невеличкий на зрiст щупленький чоловiк, в той час як фотографiї соловецького перiоду зафiксували рослого дужого монаха… Врештi-решт, селяни зiйшлися на думцi, що старець на фотографiях — то “не їхнiй” Серафим Поздєєв. Тодi хто ж вiн такий?..

Мiж iншим, тi, хто спiлкувався зi Серафимом в останнi роки життя (помер вiн у 1971 р.), згадували, що старець неодноразово натякав на своє високе походження, навiть бiльше — на приналежнiсть до царського роду! Звiсно, за радянських часiв, коли всi “пiдозрiлi” особи перебували пiд пильним наглядом КДБ, все це трималося у великiй таємницi. Але зараз… Отож пiсля наполегливих спроб представники церкви були допущенi в московськi архiви росiйської ФСБ. Пiсля тривалої роботи, проведення фiзiогномiчного аналiзу, звiрення особливих прикмет (наприклад, родимки на правому крилi носу) та почеркiв був зроблений несподiваний висновок: старець Серафим Поздєєв — нiхто iнший, як… брат останнього росiйського iмператор Миколи II, великий князь Михайло Романов! Саме на його користь Микола II у бурхливому 1917 роцi зрiкся престолу, проте Михайло Олександрович такої милостi не прийняв. Усе сталося по-iншому…

Крiзь долину смертi

За офiцiйною версiєю, у 1918 р, приблизно за мiсяць до знищення самого екс-iмператора Миколи II i всiєї царської сiм'ї, великий князь Михайло Романов був розстрiляний у селi Мотовiлiха, розташованого у 5 км вiд Пермi. Втiм, виявляється, у тих подiях була цiкава деталь: коли наступного дня розстрiльна команда явилася на мiсце страти, аби влаштувати поховання, тiла великого князя там не було…

По-перше, це дуже скидається на дивну iсторiю з воскресiнням Iсуса Христа, а тогочаснi солдати, виходцi з дрiмучих росiйських сiл, були дуже забобонними, не зважаючи на зовнiшню революцiйнiсть. По-друге, зникнення трупа великого князя, котрого манiфест Миколи II надiляв вiдповiдними повноваженнями, саме по собi було подiєю екстраординарною i могло надихнути бiлу гвардiю на ще запеклiшу боротьбу за повалення влади бiльшовикiв. Тож iсторiя з тiлом Михайла Олександровича була захована глибоко в архiвах Надзвичайної комiсiї, якщо вже самого тiла поховати не вдалося.

А що ж великий князь? Скорiш за все, його просто “не дострiлили” — такої помилки цiлком можуть припуститися тi, хто надто вже довiряє “кулi-дурi”, i навiть не однiй, а двадцяти. Добре розумiючи, що радянська влада не заспокоїться, доки не знищить прямого претендента на росiйський трон, Михайло Олександрович вирiшив розчинитися “в народних масах”. Очевидно, подальша доля звела його зi справжнiм Серафимом Поздєєвим. Можливо, вони одночасно склали монашеську обiтницю — з бiографiї старця Серафима вiдомо, що сталося це у тому ж буремному 1918 р. у Бiлогорському монастирi. А коли монахiв заарештували й вiдправили на Соловки, Михайло Олександрович вирiшив сховатися пiд чужим iменем. Монастирська ж братiя колишнього великого князя не виказала.

I повстане князь великий…

А от представники церкви Божої Матерi наполягають, що згiдно з вищим промислом, Михайлу Олександровичу судилося дивним чином воскреснути. I пiдкреслюють, що про диво повстання “великого князя” (!) Михаїла у тяжкi часи провiстив ще старозаповiтний пророк Даниїл. Вiддаючи їм належне, потрiбно зауважити, що у канонiчнiй православнiй Бiблiї таке пророцтво справдi записане.

Цитата

“I повстане в той час Михаїл, князь великий, що стоїть за синiв народу твого; i настане час тяжкий, якого не бувало з тих пiр, як iснують люди, до цього часу…”

(Дан., 12:1)

Отже, пройшовши через долину смертi, дивним чином врятований Михайло Романов зустрiв у Бiлогорському монастирi старця Миколая, духовника знаменитого росiйського патрiарха Тихона, який i настановив його на монашеський шлях. Пiсля глибокого каяття новоявленому монаху вiдкрилася духовна iсторiя Росiйської держави з усiма тяжкими духовними грiхами, починаючи вiд нищення старообрядцiв i до останнього часу, коли послiдовники Сергiя пiддали анафемi прибiчникiв Тихона, а самi пiшли на спiвпрацю з радянською владою. Також Михайлу Олександровичу вiдкрилися грiхи царської династiї Романових, починаючи з дiянь першого iмператора Петра I, i тодi вiн вирiшив взяти на себе тяжкий хрест дуже глибокого каяття i за iмператорський дiм, i за всю Росiю.

Якщо так, великий князь в обличчi старця Серафима смиренно пронiс покаянний хрест через усе життя, через Соловки та ГУЛАГ. Серафима багато разiв намагалися вбити, проте невiдомо як смерть оминала страдника. З часом вiн став справжнiм партiархом православних вигннцiв, що свiдомо пiшли на вигнання та муки, аби тiльки не зраджувати своїм принципам.

* * *

Звiсно, я не маю на метi рекламу церкви Божої Матерi. Крiм того, неможливо зробити однозначний висновок про правдивiсть наведеної iсторiї. З iншого боку, певнi непрямi ознаки свiдчать на її користь. Наприклад, зосередженiсть уваги радянських iсторикiв на постатi “останнього” росiйського iмператора Миколи II: як розстрiляли його разом з усiма нащадками, тут i перервалася династiя Романових! Про те, що Микола II зрiкся престолу на користь великого князя Михайла Олександровича, а отже розстрiлювали не “царя з сiм'єю”, а фактично “екс-iмператора”, намагаються не згадувати. Так само зарубiжнi джерела зосередженi на постатях самозванцiв — от княжна Анастасiя перетворилася майже на культову фiгуру. А от про Михайла Романова теж згадується надто мало.

Зрозумiло одне: докопуватися до правди в iсторiї династiї Романових не вигiдно нiкому, i особливо — в частинi, що стосується великого князя Михайла Олександровича. Можливо, вiн чудово розумiв справжнiй стан речей. Можливо, захотiв перевершити засновника династiї — теж царя Михайла на прiзвисько “Найтихiший”. Тому змiнив iмператорську корону на монашеський клобук.

Чому ж до цього докопалися представники “неканонiчного” православ'я? Та тому лише, що шукали! Адже Сам Христос обiцяв: “Просiть, i дано буде вам; шукайте, i знайдете…” (Матв., 7:7).

До речi

Жiнка, що знала владику Серафима за життя, описує випадок, наведений у книзi “Соловецький сад”. Якось старець став на колiна бiля iкони Божої Матерi, довго i скорботно молився, потiм поклав руку на хлiб i коли жiнка увiйшла до кiмнати, звернувся до неї: “Бачиш? Це — плоть Господня. Я нiколи нiчого не боявся, нiкого не обманював, а на святих дарах — i поготiв. За вiру помирав, i Бог мене хранив. Присягаюся на святих дарах: я є iстиний брат Миколи II, Михайло Олександрович Романов!”

Було це незадовго до смертi Серафима. Жiнка ця жива й досi…Hosted by uCoz

© Тимур Литовченко. Всi права застереженi у відповідності до Законодавства України. При використаннi посилання є обов'язковим. (Хоча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровується або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереження авторських прав нiхто серйозно не ставиться... А шкода!)
Якщо Ви знайшли цю сторiнку через якусь пошукову систему i просто вiдкрили її, то скорiш за все, нiчого не знаєте про автора даного тексту. Так це легко виправити, мiж iншим! Давiть тут, i все…