Аналiз
Компетентно

Паводок потрiбно пережити!

Повiнь йде у прогнозованих рамках, хоча основний пiк ще попереду

Таке природне явище, як паводки, може бути дуже небезпечним для людей, а може навпаки минутися без вiдчутних наслiдкiв. В усякому разi, щовесни виникають мимовiльнi хвилювання з цього приводу. Тож висвiтлити цьогорiчну паводкову ситуацiю, а також розповiсти про готовнiсть особового складу рятувальних служб до рiшучих дiй у цьому напрямку ми попросили першого заступника держсекретаря Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи Григорiя МАРЧЕНКА:

— Якщо говорити про повiнь, то в Українi вона почалася у прогнозований термiн i охопила 12 областей. На заходi найбiльша повiнь спостерiгається у Львiвськiй, Тернопiльськiй областях, в центральному районi Черкаська область, на пiвднi — Одеська, Миколаївська, Херсонська областi. Загалом повiнь iде у прогнозованих рамках, не виходить за межi щорiчних паводкiв, виключаючи те, що по термiнах початку вона трохи запiзнилася. Крiм того варто вiдзначити, що в Рiвненськiй, Волинськiй, Луганськiй, Харкiвськiй, Сумськiй i в значнiй мiрi — у Чернiгiвськiй областях основний етап повенi ще попереду.

А загалом ситуацiя контрольована, вживаються вiдповiднi заходи щодо запобiгання й лiквiдацiї паводкiв. З цiєю метою на сьогоднi вiд центральних органiв виконавчої влади задiяно 1574 чоловiки i 348 одиниць технiки. Але основнi сили задiянi все ж мiсцевими органами влади.

— Яка мета дiй цих людей? Якщо попередити й унеможливити паводки, то це запiзно — адже пiдтоплення вже має мiсце…

— Повiнь — це загальне природне явище, уникнути його неможливо. Тому ставиться мета не уникнути паводку, але натомiсть за допомогою цих заходiв забезпечити найменшi збитки вiд повенi, щоби провести пропуск паводкової води в оптимальнi термiни i з найменшою шкодою для господарств.

— Скiльки коштiв потрiбно для зведення капiтальних споруд, якi би взагалi унеможливили нанесення збиткiв вiд паводкiв? Чи простiше щороку займатися поточним “латанням” дамб?

— Захистити повнiстю i все неможливо: якщо в одному мiсцi унеможливити повiнь, збiльшиться перетiк води в iнше мiсце — тобто, небезпечна напруга з'явиться вже там. Не треба забувати, що повiнь — це природне явище. I взагалi ризики — категорiя економiчна, тому не варто не тiльки применшувати небезпеку, але й перебульшувати її.

— Але, скажiмо, у Закарпаттi небезпека виникає щороку, то чом би не зосередити увагу саме там?..

— Вжитими на Закарпаттi заходами ми вже зменшили можливi збитки приблизно у 2,8 рази, якщо спиратися на данi про повiнь 1998 р. А що стосується конкретних потреб цього регiону, то 30 млн. грн. на протязi 3-4 рокiв значно знизили би розмiр збиткiв вiд надзвичайних ситуацiй. Але, на жаль, планується 20 млн., а реально фiнансується ще трохи менше.

Отже, це питання актуальне, але, знов пiдкреслюю, двояке: ризики не можна як недооцiнювати, так i переоцiнювати. I загалом, кiлькiсть вкладених коштiв не може перевищувати рiвень можливих збиткiв вiд пiдтоплень. Наприклад, якщо можливi збитки складають 10 тис., то нiхто не вкладатиме у запобiжнi заходи 30 тис.! Iнколи це явище треба просто пережити, бо воно об'єктивне.

— Все частiше доводиться чути, що штучнi водосховища на Днiпровському гiдрокаскадi напором води пiдтоплюють прилеглi до них грунти. Як паводок впливає на ситуацiю тут?

— Державна комiсiя щорiчно проводить перевiрку цих споруд, i їхнiй сьогоднiшнiй стан є безпечним. Всi роботи там проводяться у плановому порядку. Зокрема, що стосується Київського водосховища, то iнформацiя про його загрозу пiдтопленню Києва є перебiльшеною: в цьому водосховищi в принципi немає стiльки води, яка створювала би подiбну загрозу!

Розмовляв
Тимур Литовченко

Довiдка

Станом на 9:00 годину 17 березня спостерiгалася така паводкова ситуацiя в Українi: мало мiсце пiдтоплення у 21 населеному пунктi, було пiдтоплено 210 житлових будинкiв i 1245 садибних дiлянок. Найскладнiша ситуацiя з пiдтопленням житлових споруд спостерiгається у Херсонськiй (пiдтоплено 84 житлових будинки), Днiпропетровськiй (63 будiвлi), Черкаськiй (53 будiвлi) та Тернопiльськiй (34 будiвлi) областях. З мiсць найбiльшого пiдтоплення було вiдселено 192 мешканцi.Hosted by uCoz

© Тимур Литовченко. Всi права застереженi у відповідності до Законодавства України. При використаннi посилання є обов'язковим. (Хоча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровується або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереження авторських прав нiхто серйозно не ставиться... А шкода!)
Якщо Ви знайшли цю сторiнку через якусь пошукову систему i просто вiдкрили її, то скорiш за все, нiчого не знаєте про автора даного тексту. Так це легко виправити, мiж iншим! Давiть тут, i все…