Тимур ЛИТОВЧЕНКО

Достойне обрамлення “дiаманту” iсторiї

Про Трипiльську культуру, здавалось би, вiдомо досить багато. Хоча, з iншого боку, цi вiдомостi в основному доступнi доволi вузькому колу фахiвцiв, в той час як надбання давньогрецької, давньоримської i трохи менше — давньоєгипетської культур давно вже є загальновизнаними в усьому свiтi.

Але є один маленький нюанс: Трипiльська культура давнiша за них! Зараз її поява датується VІІ-VІ тисячолiттям до Р.Х. На пiдставi дослiдження петроглiфiв Кам’яної Могили та iнших курганiв України, здiйснених протягом останнiх 20-30 рокiв, шумеролог А.Кефiшин та археолог Ю.Шилов роблять досить обгрунтований висновок, згiдно з яким Трипiльська культура, носiєм якої була держава Аратта, безпосередньо вплинула на розвиток не тiльки Еллади та Мiкен, але й шумерської цивiлiзацiї, котра досi вважається “першоцивiлiзацiєю” людства. Зрештою iснує думка, що саме тут сформувалися основнi засади Ведичної культури.

“Невiдомi” досягнення наших пращурiв

I найголовнiше: Трипiльська культура була вiдкрита 109 рокiв тому українським археологом, чехом за походженням Вiкентiєм Хвойкою не “десь там, за морем-океаном”, а спочатку на Кирилiвських висотах Києва, а з 1896 р. — неподалiк мiста нижче за течiєю Днiпра, в районi с.Трипiлля, за що й отримала вiдповiдну назву. Крiм того, на Трипiльщинi виявленi численнi поселення перiоду ранньої та пiзньої бронзи (III-I тисячолiття до Р.Х.), скiфських часiв (VІI-ІV ст. до Р.Х.), так званi Бiлогрудiвська (ХII-VІII ст. до Р.Х.), Черняхiвська (II-ІV ст. пiсля Р.Х.), Зарубинецька культури — справжнiй розсип археологiчних перлин.

Та все ж Трипiльська культура є найдавнiшою та найцiкавiшою з усiх перелiчених. Давня держава Аратта у часи розквiту мала надзвичайно багату, блискуче розвинену, з досконалими як на кам’яний вiк знаряддями працi хліборобську культуру — тут вирощувалися практично всі види головних сільгоспкультур, що культивуються і зараз. Також в Араттi було поширене продуктивне скотарство, розвинене ткацтво. Особлива, найголовнiша прикмета Трипiльської культури — надзвичайно розвинене гончарство. Трипiльський посуд навiть зараз вражає багатством та досконалістю форм, орнаменту, асортименту. Деякі форми посуду живуть і нинi, а трипільські орнаменти найкраще простежуються на сучасних писанках.

Крiм глиняних фігурок різних тварин, головне мiсце посiдають жiночi фiгурки різного типу. В той же час відсутність чоловічих фігурок свідчить про пануючий матрiархальний суспiльний лад i про обожнювання жiнки: розвинений культ Берегинi як Праматерi-Богинi склався тут приблизно 20-15 тис. років тому. Суспiльство Аратти вже подiлялося на два основних стани: мисливців-сколотів та осілих грамів. Розвинене землеробство вимагало створення та iснування сiльськогосподарського сонячного календаря з усталеною обрядовістю, включаючи вшанування пращурiв, Сонця, Землі, Води, природних сил, рослин, свійських тварин — коротше, всього, від чого залежить життя селянина. Цiкаво, що здебiльшого через систему народних прикмет цей календар зберігається Україні й досi.

В Араттi було непогано розвинене місто- та житлобудування — тут зводилися 2-3 поверхові будинки площею до 500 кв. метрів! План трипільських будівель та характер їхньої будови нагадують традицiйнi селянські українські хати ХIХ-ХХ ст. Це є яскравим свідченням неперервності автохтонного населення України протягом багатьох тисячолiть. Вiдомо, що трипільські поселення існували від 50 до 80 років, після чого спалювалися, а мешканці закладали будинки в новому місці.

Вражають iнтелектуальнi досягнення Трипiльської культури. Вiдсутнiсть в культурних шахар зброї свiдчить про те, що Аратта примудрялася тривалий час iснувати без вiйська та традицiйних силових атрибутiв держави! Вiдтак головною метою розвитку матрiархального суспiльства, в якому владу мав iнтелект, а не сила, було збирання і накопичення знань за умови органiчного поєднання науки i релiгiї. В той же час, на думку деяких вчених, всі знання Трипiльської культури були спрямовані на продовження роду, потім — нації, і, нарешті, на її досконале вiдтворення якомога далі в майбутнє. В Араттi iснувало декiлька різних видів писемності, було винайдене колесо.

Отже не дивно, що цей вiдтинок iсторiї цiлком справедливо дiстав назву “Золотого вiку людства”.

“Прабабусина скриня” над Днiпром

На столiтнiй ювiлей вiдкриття Трипiльської культури, у 1993 р. пiд егiдою ЮНЕСКО вона була урочисто зарахована до кола загальносвiтових культурних надбань людства. 2001 рiк був об’явлений ЮНЕСКО роком Вiкентiя Хвойки. Але при цьому не iснувало музейного комплексу, через який з надбанням Трипiльської культури могли би ознайомитися всi бажаючi.

Щоправда, музей у Трипiллi iснував. Побудований ще за радянських часiв, вiд початку вiн був призначений для увiковiчненя “подвигу героїв-комсомольцiв пiд командуванням Михайла Ратманського, якi вступили у нерiвний двобiй з бандою Зеленого”. Простiше кажучи, в червнi 1919 р. загiн комсомольцiв справдi вибив iз Трипiлля воякiв отамана Данила Терпила (останнiй взяв колись прiзвисько “Зелений”), проте далi за суто чапаєвським принципом молодики розслабилися, видудлили весь знайдений в селi самограй i геть поснули, навiть не подбавши про сторожу. Проте отаман Зелений не драпонув з остраху, а повернувся вночi. Козаки схопили “тепленьких” комсомолят i потопили у Днiпрi, немов слiпих кошенят.

Ясна рiч, радянськi iдеологи перетворили цю дурну загибель на “героїчний подвиг”. За часiв незалежностi акценти експозицiї Трипiльського музею змiстилися, вiн став звичайним краєзнавчим закладом. Але минулого року з’ясувалося, що вся культурна мiжнародна спiльнота вшановує пам’ять Вiкентiя Хвойки, окрiм нас! Тодi у груднi київський архiтекторзi свiтовим iм’ям Анатолiй Iгнащенко дiстав завдання: термiново, до весни створити у Трипiллi державний iсторико-культурний заповiдник iм. В.В.Хвойки! I це за умови, що в холодну пору року зводити будинок не можна…

Проте рiшення все ж знайшлося: архiтектор вирiшив максимально використати будiвлю старого музею, щоправда, докорiнним чином змiнивши її iззовнi та всерединi. Усi вiкна в будинку заклали цеглою. Iззовнi його обшили металевим профiлем “пiд дерево” таким чином, що будинок набув форму куба з довжиною сторони 12 м i вiддалено нагадував стареньку “прабабусину скриню”, сповнену всерединi несподiваних чудес. Три кутки даху прикрашають збiльшенi керамiчнi копiї характерних “трипiльських” жiночих фiгур, а на четверту, тильну вершину навiть встановлена оригiнальна скiфська “кам’яна баба”. Всi внутрiшнi стiни музею тепер побiленi, а для зорового збiльшення простору стеля при входi та на другому поверсi зроблена дзеркальною. Внутрiшнi вхiднi дверi прикрашенi зображенням одного з винаходiв Трипiльської культури — колеса. Експонати розмiщенi за величезними суцiльними вiтринами з товстої шибки, що не заважає вiдвiдувачам оглядати їх i водночас сприяє збереженню експонатiв вiд пошкоджень та крадiжок. Тут потрiбно зазначити, що майже всi вони — оригiнали з розкопок, а копiї лише поодинокi. Багато знаменитої трипiльської керамiки, кам’яних знарядь.

Нарештi бiля оновленого музею розмiщена ще одна частина експозицiї. У своєрiдному кромлеху, колi з оригiнальних розкопочних каменiв-менгiрiв розмiщений круглий “стiл згоди”, на якому встановлений цилiндр з прорiзаними сторонами свiту, а трохи позаду здiймається постамент з погруддям першовiдкривача Трипiльської культури — археолога Вiкентiя Хвойки.

В перспективi — “Трипiлля туристичне”

Безумовно, за короткий час тут вдалося спорудити архiтектурно-iсторичний комплекс свiтового рiвня, цiлком гiдну “оправу” для справжнього дiаманту iсторiї, яким Трипiльська культура насправдi була i назавжди залишиться у вiках. Проте цей комплекс, вiдкриття якого за участю президента Леонiда Кучми намiчене на кiнець травня — це лише перша черга будiвництва. Якщо вдасться налагодити регулярнi вiдвiдання музею туристами, доведеться подбати i про оновлення пiд’їзних шляхiв, i про сучасний приплав для прогулянкових кораблiв, i про iншi елементи iнфраструктури.

Також Анатолiй Iгнащенко плекає й iншi творчi плани: якщо вдасться вiдшукати спонсорськi кошти, на черзi передбачаються роботи на Дiвич-горi, в навколишнiх населених пунктах. Наразi трипiльський комплекс може стати одним з вузлiв туристичного маршруту “вiд Києва до Канева” — тут є чим здивувати спiввiтчизникiв, є чим принадити i зарубiжних вiдвiдувачiв, бо досягнення Трипiльської культури i давньої Аратти не гiршi за здобутки iнших свiтових цивiлiзацiй. А до того у багатьох випадках — ще й давнiшi за останнi…Hosted by uCoz

© Тимур Литовченко. Всi права застереженi у відповідності до Законодавства України. При використаннi посилання є обов'язковим. (Хоча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровується або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереження авторських прав нiхто серйозно не ставиться... А шкода!)
Якщо Ви знайшли цю сторiнку через якусь пошукову систему i просто вiдкрили її, то скорiш за все, нiчого не знаєте про автора даного тексту. Так це легко виправити, мiж iншим! Давiть тут, i все…