День довкiлля

Тимур ЛИТОВЧЕНКО

Ой, Днiпро, Днiпро…

Ця рiка тече одразу через три держави — Росiю, Бiлорусiю та Україну. У тутешнiх землях вона є найбiльшою водною артерiєю, географiчною вiссю, довкола котрої почала рости i змiцнюватися велична колись держава — Київська Русь. В рiзнi часи цю рiку називали по-рiзному: Борисфеном, Славутичем… I, звiсно, Днiпром.

Але все плине, все змiнюється — як синя колись днiпровська вода, котра тепер далеко вже не синя, а жовтувато-коричнева, а часом, коли у величезних штучних водосховищах починає цвести ряска — навiть ядучо-зеленкувата. Чому ж так сталося? Чому все бiльше каламутнiє “основний елемент життя”? I чи довго так триватиме?..

Сверблячка “всесоюзного будiвництва”

Звiсно, почалося все не вчора i не позавчора. “Першою ластiвкою” знаменитого плану ГОЕЛРО стало будiвництво Днiпровської гiдроелектростанцiї. Пам'ятаєте вiрш Маяковського?

Чтобы столько полных бочек

Даром льющейся воды

Добывало для рабочих

Много хлеба и руды…

Охопленi революцiйним пафосом, бажанням пiдкорити “стратосферу, атомне ядро i сферу” (це вже рядки українського поета), напiвголоднi трудовi армiї свiдомих робiтникiв, передових селян та пiдневiльних зекiв у 1927 роцi почали зведення ДнiпроГЕСу. У 1932 р. в дiю був введений перший агрегат, а в 1939 р. станцiя досягла проектної потужностi. До того ж, Днiпровське водосховище, на вiдмiну вiд рiчкового русла, стало судоходним. Весь Радянський Союз млiв вiд захвату, захiднi “буржуїни” плескали в долонi.

Iдея довела свою життєздатнiсть i потребувала подальшого розвитку, але на завадi стала Велика Вiтчизняна вiйна. Пiдiрваний ДнiпроГЕС почали вiдновлювати невдовзi пiсля звiльнення Запорiжжя вiд фашистської окупацiї — у 1944 роцi, на проектну потужнiсть станцiя вийшла у 1950 роцi. Розвиток української гiдроенергетики тривав: протягом 50-60-х рокiв ХХ ст. був побудований Днiпровський гiдрокаскад, який i досi залишається основним кiстяком української гiдроенергетики, а разом iз тим — основним регулятором i резервом всiєї вiтчизняної енергосистеми.

Проте це не єдина функцiя каскаду. Завдяки йому здiйснюється водопостачання вiддалених i колись вкрай засушливих регiонiв України, зокрема, Донбасу. Рукотворнi моря вирiшили проблему судноплавства на всьому українському вiдтинку Днiпра, у водосховищах колись виловлювали чимало риби. Щоправда, дехто з досвiдчених наукових експертiв доводить, i небезпiдставно, що каскад нiс ще й “бойове” навантаження — мовляв, дуже добре “зарекомендувала” себе руйнiвна гiдрохвиля, що утворилася пiсля пiдриву греблi ДнiпроГЕСу у воєннi роки…

Сперечаються науковцi також iз приводу того, чим було затоплення великих площ iз родючими чорноземами, селищами та величезним обсягом недослiдженої iсторично-культурної iнформацiї (наприклад, колишньої територiї Запорiзької Сiчi): не взятим до уваги супутнiм фактором — або добре продуманим актом вандалiзму? Та годi вже! З Днiпром i без того проблем вистачає. Про супутнi вигоди каскаду можна здебiльшого говорити лише у минулому часi, тодi як негативних факторiв впливу тiльки побiльшало.

Кубокiлометри “мертвої” води

Тепер науковцi вже вiдкрито стверджують, що заради вирiшення енергетичних, водопостачальних, транспортних та ряду iнших проблем можна було знайти iншi, набагато лiпшi та безпечнiшi варiанти розвитку, нiж побудова Днiпровського гiдрокаскаду. Наприклад, розвивати теплову, а не гiдравлiчну енергетику; перекидати воду в засушливi регiони без створення настiльки великих водосховищ тощо. Адже вода у них застiйна, тож дно штучних “морiв” поступово замулюється та засмiчується рiзноманiтними вiдходами. А на затоплених чорноземах буйно розвиваються… водоростi й мiкрофлора. Тому вода “зацвiтає”, iз джерела життя перетворюється на розчин цiлого спектру агресивних хiмiчних речовин i врештi-решт стає малопридатною для пиття та зрошування ланiв — принаймнi, потребує ретельного очищення.

Втiм, не варто негайно братися за спуск води iз водосховищ, як про це заявляв у передвиборну добу мер Києва Олександр Омельченко. У системi штучних морiв вже встиг скластися свiй бiоценоз (коловорот бiологiчних процесiв), порушення якого матиме катастрофiчнi наслiдки.

До того ж днiпровськi водосховища стали своєрiдними “помийницями”, куди стiкають рiзноманiтнi радiоактивнi речовини. Звiсно, з-за цього потерпає рибне господарство i заразом зникає ще одна перевага каскаду. Проте як не дивно, у цьому є свiй певний “плюс”: важко уявити, що було б, якби шкiдлива “таблиця Менделєєва” на чолi з трансурановим “букетом” не накопичувалася десь на глибинi у придонному мулi, а рiвномiрно “промила” все русло Днiпра до самого Чорного моря! Чого вартий один лише енергоблок №4 ЧАЕС та об’єкт “Укриття”, котрий через шпарини та дiрки перiодично промивається дощовими й талими водами, не кажучи вже про грунтовi! Можна лише здогадуватися, якi величезнi маси радiоактивних речовин, змитих iз величезних забруднених площ трьох держав та з “Укриття”, зосередилися на днi Київського водосховища. Цiлком зрозумiло, чому тут не рекомендується ловити рибу й пiрнати з аквалангом…

“Повзуча” невидима смерть

В той же час якби у Днiпро надходили тiльки цi радiонуклiди!.. Проте Чорнобильська аварiя не тiльки шокувала громадськiсть, але й сколихнула новий напрямок наукових дослiджень, якi дали досить несподiванi результати i вiдкрили широкому загалу вражаючу картину.

Наприклад, в книзi Григорiя Коваленка та Костянтина Рудi “Радиоэкология Украины” (видавничо-полiграфiчний центр “Київський унiверситет”, 2001 р.) наведенi вiдомостi про радiацiйну аварiю на Київському пунктi поховання радiоактивних вiдходiв. Першi вiдомостi про перевищення природного фону тритiю в районi КППРВ, розташованого у пiвденнiй частинi Московського району столицi (0,5 км на пiвденний захiд вiд с.Пирогово, у 1,9 км. На захiд вiд с.Чапаєвка) надiйшли у 1990 р. Потрiбно зазначити, що тритiй (водень iз двома “зайвими” нейтронами) є одним iз найвагомiших компонентiв у загальнiй масi радiоактивних вiдходiв. Оскiльки хiмiчнi властивостi тритiю аналогiчнi властивостям водню, вiн може входити або до складу водневих молекул, коли замiсть Н2 утворюючи молекули НТ чи Т2, або до складу так званої “важкої” води — НТО. “Важка” вода утворюється також внаслiдок опромiнення звичайної Н2О, що може мати мiсце як у ядерному реакторi, так i в сховищах радiоактивних вiдходiв, куди проникає грунтова вода чи конденсат. Ще один шлях — окислення “важких” молекул НТ та Т2.

Завдяки легкiй проникливостi водню як такого, саме тритiй i почав просотуватися через залiзобетоннi стiни КППРВ шляхом дифузiї у формi газу, а через мiкротрищинки — також у формi “важкої” води. Далi вiн iнфiльтрувався у грунт i насамкiнець потрапляв у воду р.Вiта, стiкаючи таким шляхом у багатостраждальний Днiпро. За оцiнками спецiалiстiв, станом на кiнець 1995 р. в зону аерацiї КППРВ надiйшло 1,59х1012 Бк (43 кюрi) тритiю. Подальшi спостереження дозволили зробити висновок про стабiлiзацiю процесу виносу тритiю зi сховища, хоча в той же час вiн поступово мiгрує у бiк рiчки Вiта…

Радiоактивнi вiдходи поза “зоною вiдчуження”

З iншого боку, аварiя на КППРВ є досить незначною в порiвняннi з iншим, значно потужнiшим джерелом “повзучого” радiозабруднення Днiпровського басейну, яким є урановидобувнi та переробнi пiдприємства. Вони розташованi у Кiровоградськiй, Днiпропетровськiй i Миколаївськiй областях, розвiданi на Донеччинi, Луганщинi й Харкiвщинi. Основний видобуток здiйснюється в Iнгульськiй та Смолинськiй копальнях, де руди вiдпрацьовуються пiдземним способом у скельних породах на глибинi 300-500 м. При розробцi уранових родовищ у навколишнє середовище разом iз вiдходами потрапляють радiоiзотопи сiмейств урану-235, урану-238 i торiю-232, хоча основна радiоактивнiсть все ж обумовлена U238. Джерелами забруднення можуть бути як розкриваючi та допомiжнi пiдземнi виробiтки (так званi органiзованi джерела), так i проммайданчики, руднi склади, вiдвали забалансових руд i пустих порiд (неорганiзованi джерела забруднення).

Окрiм згаданої вище книги, уявлення про вплив на довкiлля промислових розробок уранових руд дає доповiдь С.В.Барбашева, Г.Д.Коваленка, Ю.I.Кошика та В.I.Кур’янова “Радiоекологiчна безпека на пiдприємствах ядерної енергетики i промисловостi України: iснуючi проблеми i шляхи їх вирiшення”, представлена увазi учасникiв мiжнародної конференцiї Українського ядерного товариства у жовтнi 2001 р.

Згiдно з наведеними в обох джерелах даними, рiчний викид радiонуклiдiв вiд роботи двох найбiльших копалень України становить:

Речовина

Викид

Iнгульська шахта

Смолинська шахта

Пил рудний, т/рiк

2,426

4,069

Уран природний, Бк/рiк

1,59× 108

6,67× 107

Радiй-226, Бк/рiк

1,36× 109

3,7× 107

Радон-222, Бк/рiк

2,84× 1013

2,14× 1013

Сумарна альфа-активнiсть, Бк/рiк

5,03× 108

2,22× 108

При розробцi родовищ пiдземным способом на кожну тонну руди припадає 0,2-0,6 т пустої породи и позабалансових руд, що складуються у так званих “хвостосховищах”. Середня активнiсть вiдходiв у хвостосховищах вiтчизняних заводiв з переробки руди складає 70 Бк/г, їхня загальна площа — 542 га. Хвостосховища дiючого гiдрометалургiйного заводу з переробки уранової руди у Жовтих Водах розташованi на площi 256 га, середня активнiсть вiдходiв у них — 75 Бк/г.

Проаналiзувавши радiоекологiчну ситуацiю в Українi, обумовлену ядерною енергетикою, вченi зробили висновок про її “досить помiтний” вплив в рядi випадкiв на довкiлля i людей. Розвитковi ядерно-промислового циклу також притаманний крупномасштабний вплив на довкiлля. Одним iз тяжких наслiдкiв цього впливу є випадки “фатального раку” — за даними доповiдi, 13 додаткових випадкiв на 100 опромiнених. В основному небезпека стосується людей, котрi мешкають бiля згаданих хвостосховищ i пiдприємств iз видобутку урану. Зi свого боку, Григорiй Коваленко та Костянтин Рудя оцiнюють максимальну кiлькiсть захворювань на фатальний рак для мешканцiв “ризикових” районiв як 1000 додаткових випадкiв протягом 70 рокiв.

1000 “додаткових” трагедiй — багато це чи надто замало в масштабах всiєї України?! Хтозна… Проте у дослiдженнях розглядалася лише “група найбiльшого ризику” серед “цивiльного” населення, але нiчого не сказано безпосередньо про робiтникiв уранодобувних пiдприємств. I зрештою, поза увагою читачiв лишається той факт, що всi цi пiдприємства з їхнiми складами та хвостосховищами розташованi в басейнi багатостраждального Днiпра. Вiдтак, в результатi рiзних аварiй та позаштатних ситуацiй (руйнування, пiдтоплення тощо) радiонуклiди, що потрапили назовнi, можуть легко змиватися у найпотужнiшу водну артерiю України, з якою пов’язанi життя та дiяльнiсть мiльйонiв людей. Он нiкопольськi екологи вже б’ють на сполох: риба у Каховському водосховищi “свiтиться”…

Враховуючи цi факти, вченi наполягають на необхiдностi розробки науково обгрунтованого концептуального документу щодо здiйснення екологiчної полiтики в галузi використання ядерної енергiї. Чи почують високi посадовцi їхнi голоси — хтозна. А поки все йде природним шляхом.

Тобто, якщо розiбратся — зовсiм неприродним…Hosted by uCoz

© Тимур Литовченко. Всi права застереженi у відповідності до Законодавства України. При використаннi посилання є обов'язковим. (Хоча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровується або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереження авторських прав нiхто серйозно не ставиться... А шкода!)
Якщо Ви знайшли цю сторiнку через якусь пошукову систему i просто вiдкрили її, то скорiш за все, нiчого не знаєте про автора даного тексту. Так це легко виправити, мiж iншим! Давiть тут, i все…