Бюджет-2002

Чи проживемо без науки?..

Зараз починається процес формування Державного бюджету на наступний, 2002 рiк, i цей процес викликає найпильнiшу увагу. Дiйсно, вiд повноти бюджетного фiнансування залежить саме iснування багатьох напрямкiв господарської дiяльностi. Зокрема, наукової сфери.

Коли мова заходить про вiтчизняний паливно-енергетичний комплекс, насамперед потрiбно зазначити, що принцип розподілу коштів на фiнансування наукових дослiджень у бюджеті попередніх років і обсяги фактичного фінансування не відповідають завданням науково-технічного розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України, його місцю і ролі у виході з кризового стану всієї економіки держави, у вирішенні економічних, соціальних і екологічних проблем.

Ситуацiя стає зрозумiлою, коли порiвняти рiвень нинiшнього фiнансування наукових дослiджень з обсягами коштiв, що видiлялися у минулi роки. Якщо до 1996 року тільки Міненерго (до приєднання Держкоматому) мало у своєму розпорядженні для вирішення наукових проблем галузі 23 млн. грн. (що еквівалентно 12 млн. доларів США), то в поточному, 2001 році, загальні видатки на науку по Мінпаливенерго, куди входять ядерна та електроенергетика, вугiльна промисловiсть i нафтогаазовий комплекс, заплановані у розмірі 8,085 млн. грн. (що еквівалентно 1,47 млн. доларів США).

На сьогодні повністю втрачено темпи наукових дослiджень, які склалися у 1991-95 рр. Не фінансуються розпочаті розробки, створені зразки нових технологій та новітньої техніки не впроваджуються у виробництво, сягнув завершальної стадії процес деградації наукових організацій, якi ми успадкували від колишнього СРСР і які до цього часу зберігають провідні позиції по деяких напрямках фундаментальної та прикладної енергетичної науки, техніки, проектування. Без наукового супроводження і впровадження сучасних технологій катастрофічне знизився технічний рівень експлуатації устаткування, яке давно вичерпало розрахунковий ресурс і потребує сучасного науково обгрунтованого підходу до продовження його експлуатації. Низький рівень техніко-економічних показників обладнання, високі внутригалузеві енерговитрати на виробництво і транспорт електричної і теплової енергії призводять до таких втрат паливно-енергетичних ресурсів, які жодним чином не виправдовують економії державних коштів за рахунок ліквідації державної підтримки галузевої науки. Крім того, ПЕК повністю позбавлений можливості спиратися на науку у вирішенні питань реструктуризації, реорганізації, створення енергоринку, вдосконалення системи управління, впровадження нових форм власності і т.iн.

Продовження ситуації, що склалася, на наступний 2002 рік рівнозначне невиконанню всіх головних перспективних програм України. Загальний запит на бюджетне фінансування науки по Мінпаливенерго на 2002 р. складає 83400 тис.грн. Пропозиції, що надаються, враховують вимоги підписаних Україною міжнародних угод та державних програмних документів, зокрема:

Проте на сьогодні доведенi Мінпаливенерго граничні обсяги видатків Держбюджету України на 2002 р. за розділом Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу” становлять 7 млн. 675 тис. грн., що в 10,9 разів менше вiд бюджетного запиту Мінпаливенерго та нижче рівня поточного року, про що свідчать наведенi нижче дані:

тис. грн.

2001 рiк (план)

2002 рік
(запит Мінпалпівенерго)

2002 рік (доведенi Мiнiстерству граничні обсяги)

Вугільна промисловість

9178,0

31450,0

6842,0

В т.ч. на погашення заборгованості за НДДКР, виконані у минулі роки

2839,8

Електроенергетика

1608,0

22800,0

155,0

В т.ч. на погашення заборгованості за НДДКР, виконані у минулі роки

265,2

Ядерна енергетика

899,0

13150,0

278,0

Нафтогаз

400,0

16000,0

400,0

Загалом

12085,0

83400,0

7675,0

В т.ч. на погашення заборгованості за НДДКР, виконані у минулі роки

3105,0

Незрозуміло, якими документами і пріоритетами керувалися автори проекту Держбюджету-2002, прирiкаючи галузеву науку паливно-енергетичного комплексу на повiльне вмирання вiд безгрошiв’я? I чому у бюджетному розподілі коштів на науку у 2001 році Мінпаливенерго посідає 9-те місце (8085,0 тис. грн.) на рівні Держуправління справами (10668,4 тис. грн.) та Мінюсту (5005,2 тис. грн.). Не можна збагнути, чому має місце настiльки жорстка дискримінація Мінпаливенерго, яке формує близько чвертi вiтчизняного ВВП і при цьому не в змозі утримувати свою галузеву науку та вирішувати питання свого розвитку.

На наш погляд, у плануванні витрат на науку необхідно започаткувати при формуваннi бюджету на 2002 рiк квотування коштів між головними розпорядниками. Якщо вести мову про базові галузі, однiєю з яких якраз є паливно-енергетичний комплекс, то при визначенні квоти необхідно врахувати наступні чинники:

— доля галузі у ВВП країни;

— доля ПЕК у надходженнях коштів до бюджету;

— глобальний вплив галузі на всі сфери діяльності суспільства та умови життя кожної людини.

Принцип квотування не є новим і складним для застосування. Ця система є загальновизнаною у світовій практиці. Завданням і відповідальністю Міністерства має бути раціональне використання виділених коштів, вирішення найактуальнiших загальногалузевих, міжгалузевих і державних проблем, спрямованих на перспективу енергозабезпечення держави, створення умов її енергетичної та економічної незалежності.

В основу проекти плану наукових та науково-технічних робіт покладені пріоритетні напрямки та завдання, які містяться в Національній енергетичній програмі України на період до 2010 року. Стосовно електроенергетики, зокрема, ці напрямки включають:

— ефективне використання вітчизняних енергетичних ресурсів з вирішенням екологічних проблем, що при цьому виникають;

— створення нових видів енергообладнання, яке відповідає сучасним вимогам надійності, економічності і екологічності з організацією (як першочерговий захід) вітчизняного виробництва котельних агрегатів;

— комплексна автоматизація технологічних процесів всього циклу виробництва, передачі, розподілу та споживання електричної і теплової енергії;

— науково-технічне супроводження роботи галузі, створення умов для надійної, економічної та безпечної експлуатації енергоустаткування, впровадження систем діагностики, прогнозування фізичного стану та продовження експлуатації обладнання, що відпрацювало ресурс.

Виділення достатнiх коштів сприятиме лише початку відродження інноваційної моделі розвитку базових галузей паливно-енергетичного комплексу та відновленню належного статусу галузевих наукових організацій, як це проголошено у програмних документах державного рівня з урахуванням стратегічного значення енергетики у відродженні та розвитку всіх галузей економіки, забезпеченні енергетичної і економічної незалежності України. Без фiнансування на належному рiвнi галузева наука паливно-енергетичного комплексу просто загине, а вiдтодi й сам ПЕК буде приречений на швидку деградацiю.

Ю.Г.Куцан,
начальник управлiння науково-
технiчної полiтики та екологiї
Мiнпаливенерго України,
д.т.н., член-кор. АТН України

Т.I.Литовченко,
головний спецiалiст вiддiлу
взаємодiї з регiональними
органiзацiями та ЗМI
Мiнпаливенерго України

Hosted by uCoz

© Тимур Литовченко. Всi права застереженi у відповідності до Законодавства України. При використаннi посилання є обов'язковим. (Хоча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровується або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереження авторських прав нiхто серйозно не ставиться... А шкода!)
Якщо Ви знайшли цю сторiнку через якусь пошукову систему i просто вiдкрили її, то скорiш за все, нiчого не знаєте про автора даного тексту. Так це легко виправити, мiж iншим! Давiть тут, i все…