ƒо вињзного засiданн¤  ћ”

Ќайнебезпечнiший травмуючий фактор Ч це вибухи

Ќапередоднi вињзного засiданн¤  абiнету ћiнiстрiв в м.Ѕр¤нка (Ћуганська обл.) ми попросили начальника управл≥нн¤ орган≥зац≥њ нагл¤ду у вуг≥льн≥й промисловост≥ ƒержавного департаменту з нагл¤ду за охороною прац≥ √.ћ.—услова подiлитис¤ думками щодо можливостi створенн¤ безпечних умов працi у цiй важливiй галузi економiки:

Ч —оц≥альна значим≥сть створенн¤ безпечних та безавар≥йних умов прац≥ у вуг≥льн≥й промисловост≥, проф≥лактика авар≥й ≥ випадк≥в травмуванн¤ прац≥вник≥в давно перестали бути внутригалузевою проблемою ≥ вийшли на загальнодержавний р≥вень. ѕро це св≥дчить ≥ те, що останн≥м часом з цього питанн¤ ѕрезидентом видан≥ дуже своЇчасн≥ й актуальн≥ ”кази Ч в≥д 13.07.2001 р. є515 Уѕро нев≥дкладн≥ заходи щодо запоб≥ганн¤ виробничому травматизму та профес≥йним захворюванн¤мФ та в≥д 16.01.2002 р. є26 Уѕро нев≥дкладн≥ заходи щодо пол≥пшенн¤ умов прац≥ та вдосконаленн¤ державного нагл¤ду за њњ охороною на п≥дприЇмствах вуг≥льноњ промисловост≥Ф. «авданн¤, ¤к≥ ставить ѕрезидент ”крањни Ћеонiд  учма перед кер≥вниками вуг≥льноњ галуз≥ та орган≥в державного нагл¤ду щодо п≥двищенн¤ безпеки прац≥ шахтар≥в, ще раз п≥дтверджують основний принцип державноњ соц≥альноњ пол≥тики Ч пр≥оритетн≥сть житт¤ ≥ здоров¢ ¤ прац≥вник≥в в процес≥ виробничоњ д≥¤льност≥.

Ч яка загальна картина виробничого травматизму у нашiй державi i ¤к на цьому тлi вигл¤даЇ зокрема вугiльна промисловiсть?

Ч ¬ ”крањн≥ на п≥дприЇмствах ≥ в орган≥зац≥¤х р≥зних форм власност≥ щодн¤ травмуЇтьс¤ в середньому 200 прац≥вник≥в, ≥з ¤ких близько 30 стають ≥нвал≥дами, а 3-5 осiб травмуютьс¤ смертельно. «агальна сума в≥дшкодувань потерп≥лим в≥д нещасного випадку на виробництв≥ або профзахворюванн¤ прац≥вникам перевищуЇ в масштабах крањни 500 млн. грн. щороку. Ќа жаль, на п≥дприЇмствах вуг≥льноњ промисловост≥ склалас¤ особливо критична ситуац≥¤. ѕрот¤гом 1993-2000 р.р. в ц≥й галуз≥ загинуло 2735 прац≥вник≥в Ч в середньому це по 342 особи на р≥к! Ќе зважаючи на зниженн¤ обс¤г≥в видобутку вуг≥лл¤ за цей пер≥од ≥з 115,7 до 80,3 млн. т на р≥к, або на 40%, в≥дносний показник к≥лькост≥ загиблих на кожну тонну видобутого вуг≥лл¤ зр≥с в 1,2 рази ≥ за п≥дсумками 2000 р. склав б≥л¤ 4 осiб.

I все ж намiтилас¤ тенденцi¤ до зменшенн¤ рiвн¤ травматизму. «окрема, на вуг≥льних шахтах в 2001 р. травмовано 16602 шахтар¤ проти 19682, або на 16% менше, н≥ж у 2000 р. « них травматизм зi смертельним наслiдком у 2001 р. зменшивс¤ на 22 випадки (на 7%) порiвн¤но з 2000 р.

Ч якi травмуючi фактори залишаютьс¤ особливо небезпечними?

Ч Ќа високому р≥вн≥ залишаЇтьс¤ смертельний травматизм в≥д вибух≥в метану та вуг≥льного пилу Ч торiк вiд цього загинуло 74 г≥рника (проти 85 загиблих у 2000 р.). «ростанн¤ смертельного виробничого травматизму мало м≥сце вiд раптових викидiв вуг≥лл¤ та газу Ч в 1,6 рази (13 випадкiв проти 8), а також вiд обрушенн¤ вуг≥лл¤ та породи Ч на 3 випадки (49 проти 46). “орiк транспортнi засоби стали причиною загибелi 50 шахтарiв проти 45 позаторiк.

«агалом, б≥льш актуального питанн¤, нiж попередженн¤ вибух≥в метану, на сьогодн≥ немаЇ: адже щор≥чно через це втрачаЇмо 20-27% ус≥х загиблих у вугiльнiй галуз≥! «окрема, у 2000 р. Ч 85 осiб, або 27%; за 2001 р. Ч 74 особи (29%). ¬ усьому св≥т≥ ¤к основний спос≥б п≥двищенн¤ безпеки роб≥т у шахтах використовуЇтьс¤ дегазац≥¤. ўор≥чно њњ обс¤ги нарощуютьс¤. ” нас же навпаки занепадаЇ нав≥ть те, що робилос¤ ран≥ше: зараз дегазац≥¤ зд≥йснюЇтьс¤ т≥льки в 103 очисних вибо¤х iз 394, де це необх≥дно (26%), хоча в 1995 р. ц¤ чисельн≥сть дос¤гала 400.

Ч якщо вибухи Ї найнебезпечнiшим травмуючим фактором, то завд¤ки чому ц¤ небезпека така висока? ’iба тiльки з-за вiдсутностi належного рiвн¤ дегазацiњ?

Ч Ќа переважн≥й б≥льшост≥ шахт видобувнi роботи ведутьс¤ без пилоподавленн¤, при концентрац≥њ пилу, що перевищуЇ припустим≥ норми в дес¤тки ≥ сотн≥ раз≥в, а також за в≥дсутност≥ у працюючих засоб≥в захисту орган≥в диханн¤. ¬одночас ≥з скороченн¤м дегазац≥њ вуг≥льних пласт≥в, кер≥вники шахт, ƒ’  ≥ ¬ќ останн≥ми роками р≥зко знизили увагу до вир≥шенн¤ питань пол≥пшенн¤ пров≥трюванн¤ г≥рничих виробок, вдосконаленн¤ вентил¤ц≥йних мереж ≥ зниженн¤ наднормативних втрат пов≥тр¤. «окрема, на сьогодн≥ на шахтах ƒонецькоњ ≥ Ћуганськоњ областей пройден≥, але тривалий час (до 5 рок≥в) не зад≥¤н≥ по пост≥йних схемах пров≥трюванн¤ 33 стволи ≥ свердловини великого д≥аметра; через незадов≥льний стан вентил¤ц≥йних мереж б≥льш 55% вентил¤торних установок (228 з 412) працюють з депрес≥Їю 300-450 мм вод. ст. ≥ вище; 25 шахт не мають резерву пов≥тр¤ на розвиток г≥рничих роб≥т.

¬насл≥док цього втрати пов≥тр¤ перевищують нормативнi у багато разiв. “ак, на шахтах У—уходольськаФ (ƒ’  У раснодонвуг≥лл¤Ф), ≥м. ‘рунзе (ƒ’  У–овенькиантрацитФ), У„еркаськаФ (ƒ’  УЋуганськвуг≥лл¤Ф) непродуктивн≥ витрати пов≥тр¤ у вентмережах с¤гають 78-81% в≥д продуктивност≥ вентил¤тор≥в головного пров≥трюванн¤. Ќав≥ть на нов≥й шахт≥ У—амсон≥вська-«ах≥днаФ (ƒ’  У раснодонвуг≥лл¤Ф) при зб≥льшенн≥ сумарноњ продуктивност≥ вентил¤тор≥в головного пров≥трюванн¤ з 13500 куб. м/хв до 31320 куб. м/хв к≥льк≥сть пов≥тр¤, що подаЇтьс¤ в шахту, зросла лише на 7100 куб. м/хв, тобто майже 11000 куб. м/хв п≥шло на непродуктивн≥ витоки. Ќаднормативн≥ втрати пов≥тр¤ кр≥м пог≥ршенн¤ пров≥трюванн¤ г≥рничих роб≥т ≥ пост≥йноњ загрози загазуванн¤, нанос¤ть п≥дприЇмствам також величезн≥ економ≥чн≥ збитки.

Ч яку роботу задл¤ полiпшенн¤ ситуацiњ у вугiльнiй галузi виконуЇ ваш ƒерждепартамент?

Ч —итуацi¤ складна. ƒержавний нагл¤д за охороною прац≥ у вуг≥льн≥й промисловост≥ зд≥йснюЇтьс¤ лише 420 посадовими особами, враховуючи начальник≥в теруправл≥нь ƒержнагл¤дохоронпрац≥ та њх заступник≥в, в 6 област¤х ”крањни, де розташован≥ п≥дприЇмства галуз≥. ќтже, орган≥зац≥¤ ефективноњ нагл¤довоњ д≥¤льност≥ орган≥в держнагл¤ду за безпечним веденн¤м роб≥т на вуг≥льних шахтах потребуЇ нових, нетрадиц≥йних форм ≥ метод≥в њњ зд≥йсненн¤.

«а два роки ≥снуванн¤ ƒержавного департаменту, нашим управл≥нн¤м безпосередньо, або за його активною участю вдалос¤ вир≥шити р¤д проблемних питань, що спри¤ло п≥двищенню д≥Ївост≥ та ефективност≥ нагл¤довоњ д≥¤льност≥. ѕ≥сл¤ авар≥њ на шахт≥ ≥м. ћ.ѕ. Ѕаракова в березн≥ 2000 р., управл≥нн¤ ≥н≥ц≥ювало ≥ активно спри¤ло у п≥дготовц≥ постанови  ћ” в≥д 15.05.2000 р. є795, ¤кою було запропоновано низку заход≥в з пол≥пшенн¤ стану охорони прац≥ на п≥дприЇмствах вуг≥льноњ промисловост≥ ≥ посиленн¤ державного нагл¤ду на виробництвах та обТЇктах п≥двищеноњ небезпеки.

Ѕули пiдготовленi пропозиц≥њ щодо зб≥льшенн¤ штатноњ чисельност≥ державних ≥нспектор≥в вуг≥льного нагл¤ду на 80 одиниць, а також супроводженн¤ (узгодженн¤) цих пропозиц≥й по в≥дпов≥дним органам державноњ влади до прийн¤тт¤ ”р¤дом позитивного р≥шенн¤ з цього питанн¤. ÷е дало змогу закр≥пити за кожною д≥ючою шахтою по одному ≥нспектору, а на де¤ких особливо небезпечних Ч по два держ≥нспектора.  р≥м того, управл≥нн¤ готувало необх≥дн≥ матер≥али з питань безпеки прац≥ шахтар≥в дл¤ розгл¤ду на зас≥данн¤х Ќацради з питань безпечноњ життЇд≥¤льност≥ населенн¤ при  ћ” (6 зас≥дань), –ЌЅќ”, сп≥льних колег≥й ћ≥нпаливенерго ≥ ћ≥нпрац≥ тощо.

Ч ™ iнформацi¤, що в питаннi охорони працi у вугiльнiй промисловостi налагоджена мiжнародна спiвпрац¤?

Ч ƒержнагл¤дохоронпрац≥ починаючи з 1998 р. розпочато сп≥вроб≥тництво з јдм≥н≥страц≥Їю з охорони прац≥ у г≥рнич≥й промисловост≥ ћ≥н≥стерства ѕрац≥ —Ўј (ћSЌј) в галуз≥ охорони прац≥ шахтар≥в. “ак, в березн≥ 1999 р. та в липн≥ 2000 р. були п≥дписан≥ ћеморандуми про сп≥вроб≥тництво. √оловним напр¤мком сп≥впрацi Ї д≥¤льн≥сть, пов'¤зана з проф≥лактикою вибух≥в метану та вуг≥льного пилу на шахтах ”крањни. ѕ≥сл¤ авар≥њ 19.08.2001 р. на шахт≥ ≥м. ќ.‘. «ас¤дька компан≥¤ Уѕартнерство з енергетичноњ та економ≥чноњ реформиФ (ѕ≈≈–), ¤ка працюЇ в ”крањн≥ за програмою УЎахтна безпекаФ та ф≥нансуЇтьс¤ ћ≥н≥стерством прац≥ —Ўј, висловила зац≥кавлен≥сть щодо дегазац≥њ вуг≥льних пласт≥в та утил≥зац≥њ шахтного метану. —воњ пропозиц≥њ щодо подальшого сп≥вроб≥тництва з ”р¤дом —Ўј з цього питанн¤ ƒержнагл¤дохоронпрац≥ надав американськ≥й сторон≥.

Ч ј що зроблено на мiсц¤х?

Ч « метою п≥двищенн¤ мотивац≥њ прац≥ держ≥нспектор≥в за рахунок перерозпод≥лу бюджетних кошт≥в у межах ф≥нансуванн¤ значно (на 40-100%) зб≥льшена зароб≥тна плата ≥нспекторського складу вуг≥льного нагл¤ду. Ѕуло орган≥зоване навчанн¤ ≥нспектор≥в на курсах при ≥нститут≥ ћакЌƒ≤ за спецпрограмою. ѕрот¤гом 2001 р. на цих курсах пройшли навчанн¤ 218 ≥нспектор≥в. ¬ нагл¤дову д≥¤льн≥сть було впроваджено форму особливого (ц≥лодобового) режиму контролю на шахтах з високим р≥внем травматизму; створено ƒонецький г≥рничий округ у склад≥ теруправл≥нн¤ по ƒонецьк≥й област≥, а також три ≥нспекц≥њ Ч 2 в ƒонецьк≥й ≥ 1 в Ћуганськ≥й област¤х. “≥льки у 2001 р. прац≥вники управл≥нн¤ вз¤ли участь в комплексних перев≥рках 14 вугледобувних п≥дприЇмств, за результатами ¤ких були накладен≥ 11 штраф≥в на посадових ос≥б на загальну суму 935 грн. «а р≥к прац≥вники були у в≥др¤дженн¤х 50 раз≥в загальною тривал≥стю 325 д≥б, брали безпосередню участь у розсл≥дуванн≥ авар≥й, що сталис¤ на шахтах У раснолиманськаФ, ≥м.  ≥рова, ≥м. «ас¤дька, ≥м. —кочинського.

«а цей пер≥од управл≥нн¤м розгл¤нуто 780 лист≥в з 9217, над≥сланих до ƒерждепартаменту, виконано 78 ≥з 604 доручень  ћ”, 141 дорученн¤ ћ≥н≥стра прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики, розгл¤нуто 35 скарг та звернень громад¤н, дана в≥дпов≥дь на 10 запит≥в народних депутат≥в ”крањни, п≥дготовлено ≥ над≥слано 545 лист≥в.

” 2001 р. ≥нспекторським складом зд≥йснено 49,8 тис. перев≥рок стану охорони прац≥ на п≥дконтрольних шахтах, ¤кими ви¤влено б≥льше 602 тис. порушень нормативних акт≥в про охорону прац≥, внасл≥док чого б≥льше н≥ж в 42 тис. випадк≥в припин¤лис¤ роботи д≥льниць, об'Їкт≥в тощо. “ор≥к з поданн¤ орган≥в держнагл¤ду за невиконанн¤ посадових обов'¤зк≥в по забезпеченню безпечних умов прац≥ зв≥льнено 140 ≥нженерно-техн≥чних прац≥вник≥в шахт; до адм≥нв≥дпов≥дальност≥ прит¤гнута 8241 посадова особа, у т.ч. 253 перших кер≥вник≥в п≥дприЇмств, на ¤ких накладен≥ штрафи на загальну суму 528,7 тис. грн.

Ч ј ¤кi завданн¤ сто¤ть на цей рiк?

Ч ѕр≥оритетними напр¤мками нагл¤довоњ д≥¤льност≥ на 2002 р. визначен≥, у першу чергу, зосередженн¤ уваги ≥нспекторського складу на посиленн≥ контролю за пров≥трюванн¤м ≥ пило-газовим режимом шахт, зб≥льшенн≥ частоти обстежень виробничих д≥льниць (об¢ Їкт≥в) на особливо небезпечних шахтах ≥з залученн¤м фах≥вц≥в оперативних груп ≥нспекц≥й. “риватиме практика ц≥лодобового контролю за дотриманн¤м пилогазового режиму в очисних вибо¤х, де навантаженн¤ з видобутку вуг≥лл¤ обмежене за фактором газовид≥ленн¤.

«д≥йснюватиметс¤ контроль за виконанн¤м –≥шенн¤ сп≥льного зас≥данн¤ колег≥й ћ≥нпаливенерго ≥ ћ≥нпрац≥ в≥д 26.07.2001 р., особливо в частин≥ впровадженн¤ в д≥ю галузевоњ системи управл≥нн¤ охороною прац≥ ≥ нар¤дноњ системи в повному обс¤з≥ ≥з залученн¤м в роботу з проф≥лактики авар≥йност≥ та виробничого травматизму кер≥вник≥в та посадових ос≥б ус≥х р≥вн≥в виробництва, а також ѕрограми п≥двищенн¤ безпеки прац≥ шахтар≥в, розробленоњ ћ≥нпаливенерго на виконанн¤ п. 47 ѕрограми У”крањнське вуг≥лл¤Ф. «дiйснюватимутьс¤ й де¤кi iншi заходи, котрi, на наш погл¤д, спи¤тимуть полiпшенню ситуацiњ з охороною працi у вугiльнiй галузi.

Ѕесiду вiв
“имур Ћитовченко

Hosted by uCoz

© “имур Ћитовченко. ¬сi права застереженi у в≥дпов≥дност≥ до «аконодавства ”крањни. ѕри використаннi посиланн¤ Ї обов'¤зковим. (’оча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровуЇтьс¤ або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереженн¤ авторських прав нiхто серйозно не ставитьс¤... ј шкода!)
якщо ¬и знайшли цю сторiнку через ¤кусь пошукову систему i просто вiдкрили њњ, то скорiш за все, нiчого не знаЇте про автора даного тексту. “ак це легко виправити, мiж iншим! ƒавiть тут, i всеЕ